معاون رئیس جمهور: فـساد دراستخدام ها بیشترشده است

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در اخبار و رویدادها

سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور که ديروز دوشنبه، 18ثور، در کنفرانس سالانه اتحاديه اروپا درباره مبارزه با فساد در افغانستان سخنراني ميکرد، از روند استخدام مامورين در ادارات دولتي به شدت انتقاد کرد. آقاي دانش گفت حکومت وحدت ملي براي تسريع روند استخدام بخش عمدهاي از صلاحيت استخدام را به وزرا و رئيس‌‌هاي ادارههاي مستقل واگذار کرد، اما متاسفانه برخي از آنها از صلاحيت خود سوء استفاده کردند. معاون رئيس جمهور گفت مکانيزم و نظارت دقيقي براي استخدام افراد وجود نداشته است و حتي گاهي بين هيئت تعيينات براي استخدام افراد خاصي تباني صورت گرفته و اعضاي هيئت به کانديداها به صورت سليقهاي نمره داده اند نه بر اساس لياقت و شايستگي.
او همچنين افزود:« حتي با کمال تأسف گفته ميشود که سؤالهاي امتحان قبلا بيرون داده ميشود و يا کانديدان مورد نظر قبلا گزينش ميشوند و يا حتي بعد از انجام شارت ليست، به خاطر ممانعت از ورود افراد خاص و يا منسوبين اقوام و گروههاي خاص، اصل پروسه لغو ميشود و از نو به رقابت اعلام ميگردد که هم باعث فساد در اداره ميشود و هم باعث کندي روند استخدام تا جايي که در پر شدن يک بست خالي، گاهي بيش از يک سال وقت تلف شده است.» معاون رئيس جمهور همچنين از سيستم نامناسب و نامتوازن معاش مامورين دولتي انتقاد کرد و آن را يکي از عوامل اصلي فساد در ادارات دولتي دانست.  دانش گفت گاهي دو کارمند که وظايف مشابه انجام ميدهند، معاش‌‌هاي متفاوت دريافت کردهاند. آقاي دانش بر شفافيت در روند استخدام مامورين دولتي تاکيد کرد و گفت کميسيون اصلاحات اداري بايد دوباره احيا شود و سيستم استخدام ادارات از يک مرجع مديريت، کنترول و نظارت شود.
او همچنين گفت براي مبارزه با فساد هيچ کار و استراتيژي تدوين شده وجود ندارد و اسنادي که در اين زمينه هست، کاستيهاي فراوان دارد و با توجه به تغيير شرايط، اين اسناد به بازنگري جدي نياز دارد. معاون دوم رييس جمهور هم چنين فساد فقدان پاليسي ها و استراتيژي هاي مدون و  فساد در عرصه عدلي و قضايي را از ديگر چالش هاي حکومت خواند و بر اصلاحات همه جانبه تاکيد کرد.
معاون دوم رئيس جمهور   گفت که بايد يک کارگروه ويژه با همکاري متخصصان براي تدوين راهکار دقيق براي مبارزه با فساد اداري و تعديل قانون مبارزه عليه فساد اداري ايجاد گردد.
او تاکيد کرد که حکومت وحدت ملي تعهد دارد که با فساد به صورت جدي مبارزه کند و مهرههاي درشت فساد را به محاکمه بکشاند. (روزنامه افغانستان ما)