کارگران بیکار در روز جهانی کارگر: شغل ایجاد کنید

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در اخبار و رویدادها

کارگران بیکار در روز جهانی کارگر:  شغل ایجاد کنید

صدها نفر از کارگران و جوانان بيکار افغان در راهپيمايي به مناسبت روز جهاني کارگر در کابل، حکومت وحدت ملي را متهم به ناتواني در زمينه اشتغالزايي کردند. روز اول مي (11 ثور) روز جهاني کارگر است و اين روز در کشورهاي مختلف جهان به صورت رسمي به عنوان روز کارگر بزرگداشت ميشود. کارگران معترض در راهپيمايي روز دوشنبه کابل از رهبران حکومت وحدت ملي انتقاد کردند که عليرغم وعدههاي انتخاباتي خود، توجهي به اشتغالزايي نکردهاند.
رهبران حکومت وحدت ملي افغانستان در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوري 1393 وعده دادند که فرصتهاي بيشتر کاري را ايجاد ميکنند.
معروف قادري، رئيس اتحاديه ملي کارگران افغانستان در راهيپيمايي روز دوشنبه گفت که بيکاري، فقر و بيسرپناهي در سايه ناامني و انواع دشواريهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي، زندگي کارگران را تلخ کرده است.
او افزود که اگرچه حکومت کارهايي براي ايجاد شغل کرده و در راستاي مبارزه با فساد زمينهسازي براي اجراي طرحهاي بزرگ و زيربنايي کارهايي انجام داده، ولي هنوز هم نياز است که رهبران حکومت وحدت «اراده» و «مسئوليتپذيري» بيشتري در اين مورد داشته باشند.
اتحاديه ملي کارگران افغانستان (امکا) در اعلاميهاي خواستار بازنگري قانون کار، زمينهسازي براي ايجاد شغل، تعيين و افزايش حداقل حقوق کارگران و اجراي کنوانسيونهاي بينالمللي مرتبط با کار در کشور شده است. براساس آمارهاي رسمي، از 8 ميليون و 500 نفر واجد شرايط کار در افغانستان، حدود دو ميليون نفر بيکارند که بيشتر آنها را جوانان تشکيل ميدهند. روز جهاني کارگر از سال 1886 به اين سو در بيشتر کشورهاي جهان به عنوان مراسمي براي حمايت از حقوق کارگران بزرگداشت ميشود.
در اول مي 1886 قرار بود ساعات کاري در آمريکا از 10 ساعت به 8 ساعت کاهش يابد، اما اين کار نشد و در چهارم همان ماه همايش اعتراض کارگران در شيکاگو با آتش پوليس پاسخ داده شد، عده زخمي و چهار نفر اعدام شدند. (افغانستان ما)